AL / EN

Vende Vakante

Vende të lira pune

INTEGRIM I HARMONIZUAR DHE PROFESIONAL I BURIMEVE NJERËZORE

Kriteret e përzgjedhjes

 • Arsimi dhe edukimi i lartë
 • Eksperiencë pune në sektorin financiar apo bankar
 • Kapaciteti për të punuar në ekip
 • Aftësi komunikuese dhe sociale

Trajnime për stafin e ri

 • Menaxhimi i shitjeve dhe teknologjive të kreditimit
 • Menaxhimi i kredisë dhe i riskut
 • Analizë financiare, kontabilitet
 • Administrimi i kolateralit apo i kredive me probleme
 • Analizë biznes plani, shitje, marketing etj…

Motivimi

 • Paga kompetitive
 • Bonuse sipas performancës
 • Pratika stimuluese për punonjësit më të mirë

Rritje të kapaciteteve në të gjitha nivelet

 • Rekrutime cilësore, për t’iu përgjigjur kërkesave sfiduese të FED invest
 • Vlerësim periodik dhe efektiv i performancës së punonjësve
 • Motivim i vazhdueshëm i punonjësve
                     

NJOFTIM PUNËSIMI

SHKK FED invest, institucion me aktivitet të suksesshëm 31 vjecar në financat rurale, shpall konkurimin për vend të lirë pune, në pozicionin:

“ Oficer i Sigurise se Informacionit (ISO)”

Ne Drejtorine Qendrore

Detyrat kryesore: 

 • Harton, implementon dhe mirëmban Poltikat e Sigurisë Kibernetike si dhe procedurat përkatëse.
 • Monitoron dhe kontrollon pajtueshmërinë me politikat e sigurise kibernetike.
 • Kryen vlerësime të rrezikut të sigurisë kibernetike për të identifikuar rreziqet dhe për të përcaktuar masat mbrojtëse me kosto efektive.
 • Heton shkeljet/incidentet e sigurisë kibernetike
 • Menaxhon programin e ndërgjegjësimit për sigurinë kibernetike dhe trajnon personelin e FED Invest mbi përgjegjësitë dhe rreziqet e sigurisë kibernetike.
 • Monitoron tendencat dhe kërcënimet e reja në sigurinë kibernetike, ndjek trajnime për të qenë i përditësuar me çështjet më të fundit të sigurisë.
 • Raporton tek Keshilli Drejtues për të gjitha çështjet që lidhen me sigurinë kibernetike në baza të rregullta ose ad-hoc kur kërkohet.

Kriteret:

 1. Arsim i Lartë për shkenca kompjuterike.
 2. Njohje e kuadrit rregullativ dhe ligjor lidhur me sigurine e informacionit, privatesine dhe krimin kibernetik.
 3. Njohuri mbi standardet ISO 27001, ISO 27002, ISO 27005, NIST 1.1/2.0, SANS etj.
 4. Njohuri mbi kercenimet e sigurise se rrjetit dhe aftesia per te implementuar kontrolle parandaluese perfshi firewall-et, sistemet e kontrollit te aksesit, sistemet e detektimit te nderhyrjeve IDS, rrjetat virtuale private VPN, kriptografine.
 5. Njohuri te koncepteve te sigurise per Active Directory, LDAP, teknologjive te fjalekalime njeperdorimeshe (One-Time Password), SSL, enkriptim, IDS/IPS, SIEM, detektimit te programeve keqdashese malware, firewall te rrjetit dhe firewall te applikacioneve web, foresnics ne ambientet cloud.
 6. Aftesi ne vleresimin e dobesive (vulnerability) dhe ne perdorimin e mjeteve te testeve te penetrimit ne rrjetat kompjuterike (penetration test) dhe njohuri te thella ne rrjetat, switch-et, router-at, firewall-et.
 7. Aftesi ne konfigurimin, zhvillimin dhe monitorimin e infrastruktures se sigurise.
 8. Certifikime te tilla si CISA, CISM, CISSP, Security+, CySA+ jane te preferueshme.
 9. Eksperience ne implementimin dhe forcimin e politikave, standardeve dhe procedurave ne nje ambient kompleks.
 10. Të ketë aftësi të mira komunikuese, organizative dhe të punës në grup.

 

Paga dhe kushtet e punës janë konkurruese.

Të interesuarit duhet të paraqesin, pranë SHKK FED invest, Departamenti i Burimeve Njerëzore, në adresat e e-mailit: bpeci@fedinvest.al ose vbasha@fedinvest.al, dokumentat e mëposhtme:

-  CV ne gjuhen Shqipe.

Aplikimet pranohen deri më datë 22.09.2023.

Vetëm aplikantët fitues nga seleksionimi i CV- ve, do të njoftohen për fazat e mëtejshme të konkurimit.

Kliko KËTU për të lexuar deklaratën e privatësisë së të dhënave dhe sigurisë së informacionit.
career_img

Shpërndaj në rrjetet sociale :