AL / EN

Rezultate dhe Publikime

FORCIMI I PARTNERITETEVE FINANCIARE DHE STRATEGJIKE

Partnerët tanë ekzistues dhe të rinj janë një aset i çmuar për nxitjen e zhvillimit nëpërmjet financimeve, njohurive teknike, rrjetit të kontakteve.Ne vazhdojmë të rritemi e forcohemi nëpërmjet bashkëpunimit me partnerë strategjikë ndërkombëtare, duke:

  • Përfituar asistencë e këshilla të çmuara teknike për të ndërtuar strategji e modele biznesi;
  • Siguruar financime e grante për fuqizimin e kapitalit dhe zgjerimin e veprimtarisë;
  • Iniciuar dhe eksperimentuar me risi teknologjike dhe digjitale;
  • Zhvilluar kapacitete për të manaxhuar më mirë riskun dhe fuqizuar punonjësit e manaxhimin;
  • Përmirësuar qeverisjen korporative dhe kuadrin rregullator;

 

Rabo Bank - Rritje me Projektet Strategjike
Përmirësimi dhe zgjerimi i shërbimeve financiare, me qëllim zhvillimin ekonomik të Shqipërisë rurale 

Faza e II e Projektit me Qeverinë Holandeze, EFSE DF dhe Rabo Partnership

Projekti FIAS - Projekti i përfshirjes financiare të fermave familjare

Fondi i Garancisë në kaudrin e programit Europian EaSI për pjesëmarrjen në programin e Bashkimit Europian për punësimin dhe inovacionin social, për një shumë maksimale ​
75 milionë euro deri ne vitin 2024

EFSE Impact Report 2019
Nourishing the roots of family farms

TRANSFORMING FED INVEST IN ALBANIA

Kliko dhe lexo Raportin e Plotë

Marrëveshja me RCGF për Fondin e Garancisë në vlerën 3.2 milionë Euro

 

Marrëveshje me Programin Italo-Shqiptar të Zhvillimit të SME-ve.

Partner i projektit rajonal Interreg Balkan-Mediterranean "Ndërtimi i bazës së njohurive për NMV-të" Skills4MSEs

Marrëveshje  për borxhin e varur prej 0.5 milion Euro me Helenos Fund

 

Marrëveshje me World Planet Foundation për kredinë pa interes prej 0.3 milion Euro

 

RAPORTE VJETORE DHE AUDIT

Raport Vjetor 2023

       

Raport Vjetor 2022    Libri FED invest 2022     Broshura e FED invest 2022

Raport Vjetor 2020

Raport Vjetor 2019

Raport Vjetor 2018

Raport Vjetor 2017

Raport Vjetor 2016