Me FED invest ju gjeni zgjidhje për të gjitha problemet tuaja financiare të momentit duke përfituar

tarifa të favorshme dhe proçedura të përshpejtuara.

Kredi EKSPRES

Shuma deri në 280 000 lekë

Financim Afatshkurtër deri në 36 muaj

Pa kolateral e shpejtë dhe e lehtë për tu marrë

Këste të ulta mujore dhe sipas mundësive financiare

Kredi MIKRO deri në 1.8 milion Lekë

I Vetëpunësuar apo Biznes i Vogël FED invest ofron interesa dhe kushte konkurruese për zhvillimin e aktivitetit në sektorin e bujqësisë, blegtorisë, agropërpunimit, agroturizmit, tregtisë dhe shërbimeve.

Filloni aktivitetin tuaj me kredinë MIKRO

Këste fleksibël sipas aktivitetit

Financim deri në 1,800,000 Lekë (ose ekuivalenti në Euro)

Afati deri në 7 vjet

Shërbim i shpejtë

Procedura të thjeshta

Transparencë

 

Kredi SME nga 1.8 milionë deri në 7 milionë Lekë

Zhvilloni biznesin tuaj me kredinë SME

 

Për informacion më të detajuar, drejtohuni në degën më të afërt FEDinvest – Kontakte

Llogarit këstin

10,0001,800,000
17

Emërtimi Shuma sipas bandave në LEK Kohëzgjatja Shënime
MIKRO 1 10,000 - 280,000* Deri në 5 vjet
Periudha grace deri në
6 muaj
Interesi vjetor : 15.25 %
All 280,001 - 600,000*
(ekuivalent në Euro)
Interesi vjetor :
Kredia e parë
All : 16 %
Kredi e dytë (e në vazhdim)
All : 15 %
MIKRO 2 600,001 - 1,800,000*
(ekuivalent në Euro)
Deri në vjet 7
Periudha grace deri në
6 muaj
Interesi vjetor :
Kredia e parë
All : 15.25 %
Eur : 10.8 %
Kredi e dytë (e në vazhdim)
All : 14.25 %
Eur : 10 %
SME 1 1,800,001 - 4,000,000*
(ekuivalent në Euro)
Deri në 10 vjet
Periudha grace deri në
12 muaj
Interesi vjetor :
All : 14 %
Eur : 10 %
SME 2 4,000,001 - 7,000,000
(ekuivalent në Euro)
Interesi vjetor :
ALL : 13%
Eur : 9.5 %
Overdraft All 30,000 – 1,000,000 Deri në 12 muaj Interesi vjetor : 18 %