Më shumë shërbime për anëtarët e FED invest

Banka e Shqipërise jep Licencën për ushtrimin e veprimtarisë financiare të të gjitha shërbimeve të pagesave dhe transferimit të parave.

FED invest synon të jetë një Institucioni që ofron të gjitha shërbimet bankare, financiare dhe jo financiare anëtarësisë, duke përmbushur ambicien për të qenë një aktor i rëndësishëm në rritjen e ekonomisë në Shqipëri.

 

Në Janar të vitit 2020 FED invest mori Licencën nga Banka e Shqipërisë që krahas veprimtarisë së pranimit të depozitave dhe dhënien e kredive ndaj anëtarëve të shoqërisë të kryej shërbimet e pagesave dhe transferimit të parave.

 

Krahas implementimit të sistemit te ri informatik Oracle Flexcube, kjo është një sfidë tjetër e stafit për të realizuar objektivat e këtij viti:

 

  • Zgjerimin e rrjetin të anëtarëve;
  • Ofrimin e shërbimeve të digjitalizuara bashkëkohore;
  • Ofrimin e shërbimeve të tjera financiare, krahas pagesave utilitare, llogarive rrjedhëse dhe transferta bankare;

 

Stafi është i angazhuar për të realizuar dhe dalë në treg fillimisht me pagesat utilitare duke vijuar me shërbimet e tjera.