Komiteti “Për nxitjen dhe forcimin e qasjes institucionale “Anëtari në Qendër””

Asambleja e Përgjithshme e FED invest, qershor 2020, miratoi ngritjen e Komitetit: “Për nxitjen dhe forcimin e qasjes institucionale “Anëtari në Qendër”, objektivi i të cilit është  nxitja e të gjitha hallkave të Institucionit për maksimiziminë e cilësisë së shërbimeve që anëtarët marrin në të gjithë rrjetin, si dhe monitorimin e procesit. Veprimtaria, analizat dhe konkluzionet e tij, do të mbështesin Këshillin Drejtues në forcimin e politikave që synojnë rritjen e qëndrueshme të kënaqësisë dhe besnikërisë së anëtarit.

Më datë 24 Korrik 2020, në ambientet e Qendrës ABA, Lushnje, u mbajt mbledhja e I-rë e Komitetit “Për nxitjen dhe forcimin e qasjes institucionale “Anëtari në Qendër””.

Në ketë mbledhje, pas prezantimit midis të pranishmëve:

  • U realizua nje trajnim i pare për anëtarët e Komitetit.
  • U miratua plani i punës për periudhën korrik-dhjetor 2020, që do të shërbejë edhe si fazë test për të ndërtuar strategjinë dhe objektivat për vitin 2021.
  • U hartua draft Rregullorja e Komitetit, që do t’i paraqitet për miratim Këshillit Drejtues.

Pjesëmarrësit zvilluan midis tyre diskutime të vlefshme për të përcaktuar shtyllat e punës për vitin në vijim.