AL / EN

Risi Albania & FED invest - Si të forcojmë eksportet e vajit të Ullirit

U lancua iniciativa e cila synon te forcoje eksportin e vajit te ullirit. Kjo iniciative do te implementohet nga KASH ne bashkepunim me Ministrine e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural, Qendrat e Transferimit te Teknologjive Bujqesore, Shoqaten Shqiptare te Vajit te Ullirit, FED Invest si dhe me mbeshtetjen e RisiAlbania, nje projekt i Agjensise Zviceriane per Zhvillim, SDC, i implementuar nga Helvetas.

💪Qellimi eshte te forcohet eksporti i vajit te ullirit fale mbeshtetjes qe do t’i jepet ketij sektori si me poshte:
1. Identifikimi i poseiduesve te vajit teprice per shitje ne sasi dhe cilesi.
2. Ngritje kapacitetesh dhe ndergjegjesimi rreth praktikave me te mira ne prodhimin dhe ruajtjen e cilesise se vajit te ullirit.
3. Analiza te vajit te ullirit me qellim ndihmen ndaj eksportuesve ne aksesimin e tregjeve me vlere te larte.
4. Mbeshtetje te bashkepunimit midis aktoreve te ndryshem, perfshire: QTTB, AREB, pushteti lokal, fermeret, perpunuesit dhe kompanite e eksportit.🤝🌿

🌱An initiative has been launched aimed at strengthening the export of olive oil. This initiative will be implemented by KASH in collaboration with the Ministry of Agriculture and Rural Development, Agricultural Technology Transfer Centers, the Albanian Olive Oil Association, FED Invest, and with the support of RisiAlbania, a project of the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) implemented by Helvetas.

💪The objective is to enhance the export of olive oil through support provided to this sector, as follows:
1. Identification of olive oil producers for sales in terms of quantity and quality.
2. Capacity building and raising awareness about best practices in olive oil production and quality preservation.
3. Analysis of olive oil to assist exporters in accessing higher-value markets.
4. Support for collaboration among various stakeholders, including QTTB, AREB, local authorities, farmers, processors, and export companies.🤝🌿

Embassy of Switzerland in Albania
Helvetas
Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Partners Albania for Change and Development
Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
FED invest

Data e publikimit: 29.04.2024

Shpërndaj në rrjetet sociale :