AL / EN

Konferenca e Fondit Evropian për Evropën Juglindore (EFSE DF)

Konferencën e Fondit Evropian për Evropën Juglindore (EFSE DF), me temë: “Të investosh për të mirën e përbashkët: Risqet e ESG ndaj Kthimit”, mbajtur në Sarajevë më 18-19 shtator 2023, z. Perlat SULAJ, Administrator i FED invest-it, mori pjesë si panelist në sesionin "Përputhja midis fitimit dhe kujdesit për mjedisin në sektorin bujqësor"

Z. Sulaj ndau përvojën e FED invest-it si kampion në përfshirjen financiare të fermerëve dhe sipërmarrësve të vegjël në Shqipëri, nëpërmjet modelit të financës sociale. Krahas një game të gjerë të produkteve të kredisë dhe depozitave, FED invest u ofron këtyre segmenteve llogari rrjedhëse, overdrafte, pagesa të shërbimeve utilitare, si dhe aplikime online.

Gjatë diskutimit të tij, z. Sulaj e vuri theksin tek shërbimet e Qendrës ABA dhe platformës abaonline.al, duke theksuar rolin e tyre thelbësor për ekspertizën agri, edukimin financiar dhe promovimin e praktikave më të mira për një fermë të qëndrueshme.

Zoti Sulaj theksoi rolin thelbësor të partnerëve strategjikë si EFSE DF dhe Rabo Partnership në mbështetjen e misionit dhe objektivave të FED invest.

Përgëzime për FED invest-in dhe z. Sulaj për angazhimin e tyre për një sektor bujqësor të qëndrueshëm dhe të suksesshëm!

EFSE: ​​EFSE Holds ESG Summit in Sarajevo
#KonferencaEFSE #Bujqesi #Bujqësia #PërfshirjaFinanciare #FinancaSociale #KujdesiMjedisor #ESG #RaboPartnership

Rreth FED invest

FED invest është një Shoqëri Kursim Krediti dhe është institucioni i parë pionier mikrofinanciar i krijuar në Shqipëri si rezultat i një nisme pilot të Bankës Botërore në vitin 1992. FED invest përfaqëson një kooperative financiare me më shumë se 90 mijë anëtarë të shërbyer përmes 65 degëve në të gjithë vendin. Anëtarët e FED invest janë fermerët, sipërmarrësit e vegjël, familje rurale dhe urbane të përjashtuara nga shërbimet financiare bankare. Si një udhëheqës në ofrimin e zgjidhjeve financiare të përballueshme për popullsinë rurale, FED invest ka një ndikim të drejtpërdrejtë në zhvillimin social-ekonomik të Shqipërisë, me mbi 200 mijë kredi dhe gjysmë miliardë euro të injektuara në ekonomi gjatë 31 viteve të veprimtarisë.

EFSE Njësia e Lehtësimit të Zhvillimit (EFSE DF) 

Njësia e Lehtësimit të Zhvillimit e Fondit Evropian për Evropën Juglindore (EFSE DF) u krijua në 2006 për të mbështetur mandatin e financimit të zhvillimit të fondit. EFSE DF ofron asistencë teknike efektive, të përqëndruar dhe inovatore për të maksimizuar ndikimin dhe shtrirjen e fondit në vendet e synuara të EFSE`s. Akademia e Sipërmarrjes EFSE është një departament i EFSE DF që fokusohet në mënyrë të veçantë për t'u siguruar sipërmarrësve burimet, trajnimin, mundësitë për mbështetje financiare dhe mjete të tjera të nevojshme për t'i kthyer idetë e mira në ndërmarrje të suksesshme.

Menaxhuar nga menaxheri i ndikimit të aseteve Finance in Motion, qendra funksionon në mënyrë të pavarur nga fondi me anë të një marrëveshjeje besimi sipas ligjit të Luksemburgut. Komiteti i Njësisë së Lehtësisë së Zhvillimit, i përbërë nga anëtarë të emëruar nga Banka e Zhvillimit KfË, Banka për Zhvillim e Austrisë OeEB dhe Banka Holandeze e Zhvillimit FMO, është përgjegjës për vlerësimin dhe miratimin e të gjitha propozimeve të projektit dhe dhënien e udhëzimeve strategjike për qendrën.

Për më shumë informacion mbi Fondin Evropian për Evropën Juglindore, ju lutemi vizitoni: www.efse.lu

Për më shumë informacion mbi Financat në Lëvizje, ju lutemi vizitoni: www.finance-in-motion.com

 

 

Data e publikimit: 29.05.2024

Shpërndaj në rrjetet sociale :