Karriera

Vende të lira pune

INTEGRIM I HARMONIZUAR DHE PROFESIONAL I BURIMEVE NJERËZORE

Kriteret e përzgjedhjes

 • Arsimi dhe edukimi i lartë
 • Eksperiencë pune në sektorin financiar apo bankar
 • Kapaciteti për të punuar në ekip
 • Aftësi komunikuese dhe sociale

Trajnime për stafin e ri

 • Menaxhimi i shitjeve dhe teknologjive të kreditimit
 • Menaxhimi i kredisë dhe i riskut
 • Analizë financiare, kontabilitet
 • Administrimi i kolateralit apo i kredive me probleme
 • Analizë biznes plani, shitje, marketing etj…

Motivimi

 • Paga kompetitive
 • Bonuse sipas performancës
 • Pratika stimuluese për punonjësit më të mirë

Rritje të kapaciteteve në të gjitha nivelet

 • Rekrutime cilësore, për t’iu përgjigjur kërkesave sfiduese të FED invest
 • Vlerësim periodik dhe efektiv i performancës së punonjësve
 • Motivim i vazhdueshëm i punonjësve
                     
NJOFTIM PUNËSIMI

SHKK FED invest, institucion me aktivitet të suksesshëm 29 vjecar në financat rurale, shpall konkurimin për vend të lirë pune, në pozicionin:

IT Business Services Senior Specialist ”,

në Departamentin e Operacioneve

Disa prej përgjegjësive kryesore:

Punon ne perberje te Sektorit te Teknologjise se Informacionit duke realizuar te gjitha detyrat percaktuara ne fushen e Teknologjise se Informacionit lidhur me:

 1. Aplikacionet CBS, Flexcube.
 2. Konfigurimin dhe mirembajtjen e Produkteve ne CBS;
 3. Pergatitjen e Raporteve sipas kerkesave te biznesit si dhe integrimin e raporteve ne CBS;

Kriteret e perzgjedhjes:

 1. Te kete mbaruar arsimin e larte ne Shkencat Kompjuterike.
 2. Experience ne kete detyre minimum 5 vite.
 3. Te mirembaje dhe zhvilloje ORACLE DB, MS SQL DB.
 4. Te kete njohuri ne implementimin e ORACLE patchset.
 5. Te kete njohuri per implementimin e webservice.
 6. Te kete njohuri mbi: Java, Java EE, XML, XLS, Net, Apache Tomcat, IIS, .NET 3.5-4.5, SQL Server, Web API, Entity Framework, JQuery.
 7. Te zhvilloje programe bazuar ne kerkesat specifike te institucionit.
 8. Te kete aftesi te mira analitike per implementimin e projekteve dhe dokumentimin e tyre.
 9. Te kete aftesi te mira komunikuese dhe bashkepunuese, te punoje ne grup si dhe ne menyre te pavarur.
 10. Te kete njohuri te mira ne gjuhen angleze, ne te folur dhe ne te shkruar.

 

Aplikimet tuaja mund t’i dergoni ne adresat e e-mailit: bpeci@fedinvest.al ose vbasha@fedinvest.al . Mirepresim aplikimet tuaja deri ne date 31.10.2021.

Do te kontaktohen vetem personat, CV-ja e te cileve eshte perzgjedhur.

NJOFTIM PUNËSIMI

SHKK FED invest, institucion me aktivitet të suksesshëm 29 vjecar në financat rurale, shpall konkurimin për vend të lirë pune, në pozicionin:

 

“Analist Kredie” për degen Korçe

Detyra:  Përgjegjës për ndjekjen dhe zgjerimin e shërbimeve financiare në zonat urbane dhe rurale, në degët e SHKK FED invest të rrethit përkatës.

Kriteret:

 1. Arsim i Lartë për Ekonomi.
 2. Eksperience profesionale mbi 3 vjet (përbën avantazh eksperienca në sistemin bankar ose te mikrokredise).
 3. Të jetë banues i rrethit për të cilin aplikon.
 4. Të njohë dhe t’i përdorë mirë programet bazë të punës në kompjuter.
 5. Të ketë aftësi të mira komunikuese, organizative dhe të punës në grup.
 6. Njohja e gjuhës angleze përbën avantazh.

 Paga dhe kushtet e punës janë konkurruese.

Të interesuarit duhet të paraqesin, pranë SHKK FED invest, Departamenti i Burimeve Njerëzore, në adresat e e-mailit: ekamberi@fedinvest.al; dhe vbasha@fedinvest.al, dokumentat e mëposhtme:

-  CV ne gjuhen Shqipe.

Aplikimet pranohen deri më datë  29.10.2021.

Vetëm aplikantët fitues nga seleksionimi i CV- ve, do të njoftohen për fazat e mëtejshme të konkurimit.

 

career_img