Vende të lira pune

SHKK FED invest, institucion me aktivitet të suksesshëm 25 vjecar në financat rurale, shpall konkurimin për vend të lirë pune, në pozicionin:

“Analist i Riskut te Kredise” ne rrethin Vlore dhe ne rrethin Lushnje

Pergjegjesite dhe detyratkryesore:

 1. Vlereson dosjet e kerkesave per kredi, referuar rregullave e procedurave te brendshme dhe te Bankes se Shqiperise.
 2. Ben verifikime te dokumentacionit te dosjeve  te kredive.
 3. Mbi bazen e vleresimeve te bera prezanton rekomandimin perkates ne komitetin e kredise.
 4. Përgatit raporte dhe informacione periodike për Sektorin  e Riskut, në lidhje me tregues të ndryshëm të riskut të kredisë.
 5. Ben verifikimet perkatese per objektin e kredise dhe gjendjen e klientit.

Kerkesat e Pozicionit te punes :

1.       Te kete mbaruar Fakultetin e Ekonomise.
2.       Te kete eksperience pune ne fushen e kredise. 
3.       Te kete njohuri ne gjuhen angleze, te folur dhe te shkruar.
4.       Te kete njohuri dhe t’i perdore  programet baze te punes ne kompjuter.
5.       Te kete aftesi komunikuese si dhe te punes ne grup.
6.       Te kete kryer kualifikime pasuniversitare ne fushen ekonomike (preferohet fusha e riskut)

Paga dhe kushtet e punës janë konkurruese.

Të interesuarit duhet të paraqesin, pranë SHKK FED invest, Sektori i Burimeve Njerëzore, në adresat e e-mailit:bpeci@fedinvest.al ose vbasha@fedinvest.al, dokumentat e mëposhtme:

-  Kërkese për punësim.

-  CV ne gjuhen Shqipe.

Aplikimet pranohen deri më datë 25.11.2017.

Vetëm aplikantët fitues nga seleksionimi i CV- ve, do të njoftohen për fazat e mëtejshme të konkurimit.


SHKK FED invest, institucion me aktivitet të suksesshëm 25 vjecar në financat rurale, shpall konkurimin për vend të lirë pune, në pozicionin:

“Analist Kredie”për rrethin Shkodër

Detyra:  Përgjegjës për ndjekjen dhe zgjerimin e shërbimeve financiare në zonat rurale dhe urbane, në degët e SHKK FED invest të rrethit përkatës.

Kriteret:

 1. Arsim i Lartë për Ekonomi.
 2. Eksperience profesionale mbi 3 vjet (përbën avantazh eksperienca në sistemin bankar ose te mikrokredise).
 3. Të jetë banues i rrethit për të cilin aplikon.
 4. Të njohë dhe t’i përdorë mirë programet bazë të punës në kompjuter.
 5. Të ketë aftësi të mira komunikuese, organizative dhe të punës në grup.
 6. Një gjuhë e huaj është avantazh.

Paga dhe kushtet e punës janë konkurruese.

Të interesuarit duhet të paraqesin, pranë SHKK FED invest, Sektori i Burimeve Njerëzore, në adresat e e-mailit: bpeci@fedinvest.al ose vbasha@fedinvest.al, dokumentat e mëposhtme:

-  Kërkese për punësim.

-  CV ne gjuhen Shqipe.

Aplikimet pranohen deri më datë 20.11.2017. Vetëm aplikantët fitues nga seleksionimi i CV- ve, do të njoftohen për fazat e mëtejshme të konkurimit.


FED invest nje institucion i rendesishem financiar ne Shqiperi, me nje tradite 25 vjecare ne treg, i specializuar ne ofrimin e sherbimeve financiare, shpall konkurrimin per nje vend te lire pune Ne Drejtorine Qendrore, Tirane:

SPECIALIST FINANCE / KONTABILITETI

Pergjegjesite dhe detyrat kryesore:

 1. Ndjekja e ciklit te veprimeve kontabel ne Drejtorine Qendrore dhe reflektimi i tyre ne librat kontabel, duke zbatuar rregullat per dokumentim dhe kontroll.
 2. Nen udhezimet e eprorit, kontribuon ne proceset e matjes dhe vleresimeve kontabel, sic kerkohet nga standardet lokale dhe nderkombetare te kontabilitetit dhe raportimit financiar.
 3. Zbatimi i procedurave dhe proceseve te kontrollit qe kane lidhje me administrimin e vlerave ne Drejtorine Qendrore (psh pagesat, inventarizimi, etj).
 4. Ndjekja e marredhenieve me Shtetin (Tatim-Taksa, Sigurime shoqerore).
 5. Pjesemarres ne procesin e raportimit, planifikimit dhe analizes financiare.

Kerkesat e pozicionit te punes:

 1. Te kete mbaruar Fakultetin e Ekonomise dega Finance / Banke ose te ngjashme.
 2. Te kete te pakten 3 vite eksperience relevante ne nje rol qe kerkon aplikimin e njohurive te finances dhe kontabilitetit. Eksperienca ne instucione financiare do te perbente avantazh.
 3. Te kete aftesi per te arsyetuar ne menyre logjike, koncize dhe profesionale, perfundime dhe opinione, verbale apo te shkruara.
 4. Te kete njohuri te mira dhe aftesi praktike ne legjislacionin fiskal.
 5. Te kete njohuri nga Microsoft Excel, te pakten ne nivelin mesatar. Njohja e avancuar e MS Excel, apo edhe MS Access do te jete avantazh.
 6. Njohje e standardeve nderkombetare te kontabilitetit dhe raportimit financiar do te jete avantazh.
 7. Te kete njohuri  te mira ne gjuhen angleze, te folur dhe te shkruar.
 
Të interesuarit duhet të paraqesin, pranë SHKK FED invest, Sektori i Burimeve Njerëzore, në adresat e e-mailit: bpeci@fedinvest.al ose vbasha@fedinvest.al, dokumentat e mëposhtme:
-  Leter motivimi.
-  CV ne gjuhen Shqipe.
- Kopje te diplomes.
 
Adresa: Rruga “Qemal Stafa”, p. 9 katësh, nr. 70, kati 2, “Pazari i Ri”, Tiranë.
Tel/Fax: 042 251911
 

Aplikimet pranohen deri më datë 10.11.2017.

Vetëm aplikantët fitues nga seleksionimi i CV-ve, do të njoftohen për fazat e mëtejshme të konkurimit.

Procesi i perzgjedhjes do te perfshije minimalisht nje interviste, por mund te perfshije edhe testim me shkrim per aftesite teknike dhe logjike. Ne varesi te cilesise se aplikimeve.


SHKK FED invest, institucion me aktivitet të suksesshëm 25 vjecar në financat rurale, shpall konkurimin për vend të lirë pune, në pozicionin:

“Analist Kredie” për rrethin Shkodër

Detyra:  Përgjegjës për ndjekjen dhe zgjerimin e shërbimeve financiare në zonat rurale dhe urbane, në degët e SHKK FED invest të rrethit përkatës.

Kriteret:

 1. Arsim i Lartë për Ekonomi.
 2. Eksperience profesionale mbi 3 vjet (përbën avantazh eksperienca në sistemin bankar ose te mikrokredise).
 3. Të jetë banues i rrethit për të cilin aplikon.
 4. Të njohë dhe t’i përdorë mirë programet bazë të punës në kompjuter.
 5. Të ketë aftësi të mira komunikuese, organizative dhe të punës në grup.
 6. Një gjuhë e huaj është avantazh.

Paga dhe kushtet e punës janë konkurruese.

Të interesuarit duhet të paraqesin, pranë SHKK FED invest, Sektori i Burimeve Njerëzore, në adresat e e-mailit: bpeci@fedinvest.al ose vbasha@fedinvest.al, dokumentat e mëposhtme:

-  Kërkese për punësim.

-  CV ne gjuhen Shqipe.

Aplikimet pranohen deri më datë 25.09.2017. Vetëm aplikantët fitues nga seleksionimi i CV- ve, do të njoftohen për fazat e mëtejshme të konkurimit.


SHKK FED invest, institucion me aktivitet të suksesshëm 25 vjecar në financat rurale, shpall konkurimin për vend të lirë pune, në pozicionin:

“Specialist Infrastrukture IT”, ne Drejtorine Qendrore

Pergjegjesite kryesore:

Te instaloje, konfiguroje dhe suportoje kompjuterat e perdoruesve (desktop, laptop, tablet), pajisjet periferike (printer, skaner, fotokopje).
Te instaloje, konfiguroje dhe suportoje MS Windows dhe aplikacione te ndryshme si MS Office, Antivirus, Internet browser etj si dhe te aplikoje perditesime per keto aplikacione.
Te siguroje lidhjen e zyrave me Internet dhe te mundesoje krijimin e VPN.
Te siguroje kontaktin e pare dhe zgjidhjen e problemeve me hardware, software dhe te gjitha apllikacionet e tjera per te gjithe perdoruesit.
Te identifikoje, kerkoje dhe zgjidhe cdo problem qe lidhet me hardware dhe software te infrastruktures TIK.
Te dokumentoje te gjitha incidentet lidhur me Teknologjine e Informacionit dhe Komunikimit si dhe zgjidhjet e incidenteve.
Miremban inventarin e pajisjeve kompjuterike dhe te komunikimit me dokumentacion dhe emertim perkates ne aplikacion te inventarizimit.
 

Kriteret e perzgjedhjes:

1.Te kete mbaruar arsimin e larte ne Shkencat Kompjuterike.
2. Te kete njohuri te mira per hardware te kompjuterave (Desktop, laptop, tablet), ne programet Windows si edhe aplikacionet per windows.
3. Te kete njohuri te mira per networking si ne anen hardware (switch, router etj) ashtu dhe ate software (TCP/IP etj)
4. Te jete ne gadishmeri per te suportuar perdoruesit edhe jashte zyres qendrore (ne deget neper rrethe).
5. Te jete i gatshem per te punuar me orare fleksibel ne varesi te problemeve qe shfaqen ne infrastrukturen TIK.
6. Te kete aftesi te punoje ne nje ambient me trysni.
7. Te kete aftesi te mira komunikuese dhe bashkepunuese, te punoje ne grup si dhe ne menyre te pavarur.
8. Te kete njohuri te mira ne gjuhen angleze, ne te folur dhe ne te shkruar.
 
Aplikimet tuaja mund t’i dergoni ne adresat e e-mailit: bpeci@fedinvest.al ose vbasha@fedinvest.al.
 
Mirepresim aplikimet tuaja deri ne date 06.08.2017. Do te kontaktohen vetem personat, CV-ja e te cileve eshte perzgjedhur.
посмотрите комедии трейлеры в хорошем качестве
последние и лучшие новости искусства в мире

 

logo splashpage