Vende të lira pune

 

“Arkivist”(për një periudhe të përcaktuar)

në zyrat e Drejtorisë Qendrore, Tiranë

 

Detyra:  Sistemimi manual dhe elektronik i arshives se institucionit.

Kriteret:

 1. Arsim i Lartë, (preferohet dega Histori Filologji / Arkivistikë).
 2. Eksperience ne fushen e arkivimit te dokumentacionit.
 3. Aftesi ne organizimin dhe sistemimin e dokumentacionit.
 4. Të njohë dhe t’i përdorë mirë programet bazë të punës në kompjuter.
 5. Të ketë aftësi të mira komunikuese, organizative dhe të punës në grup.
 6. Njohuri te gjuhes angleze.

Të interesuarit duhet të paraqesin, pranë SHKK FED invest, Sektori i Burimeve Njerëzore, në adresat e emailitKjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa. ose Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa., dokumentat e mëposhtme:

-  CV ne gjuhen Shqipe.

 

Adresa: Rruga “Qemal Stafa”, p. 9 katësh, nr. 70, kati 2, “Pazari i Ri”, Tiranë.

Tel/Fax: 042 251911

Aplikimet pranohen deri më datë 03.04.2017. Vetëm aplikantët fitues nga seleksionimi i CV- ve, do të njoftohen për fazat e mëtejshme të konkurimit.

 

 

“Specialist kredie SME” për rrethin Elbasan

Detyrat kryesore:

 1. Identifikon dhe interviston huakerkuesin.
 2. Pergatit dosjet e kerkesave per kredi SME.
 3. Ndjek, kontrollon dhe informon per kredite SME te dhena deri ne shlyerjen perfundimtare te tyre.

Kriteret:

 1. Arsim i Lartë për Ekonomi.
 2. Eksperience profesionale mbi 3 vjet (përbën avantazh eksperienca në sistemin bankar ose te mikrokredise).
 3. Te njohe shume mire gjuhen angleze, te folur dhe te shkruar.
 4. Të njohë dhe t’i përdorë mirë programet bazë të punës në kompjuter.
 5. Të ketë aftësi të mira komunikuese, organizative dhe të punës në grup.
 6.  Të jetë banues i rrethit për të cilin aplikon.

Paga dhe kushtet e punës janë konkurruese.

Të interesuarit duhet të paraqesin, pranë SHKK FED invest, Sektori i Burimeve Njerëzore, në adresat e e-mailit: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.ose Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa., dokumentat e mëposhtme:

-  Leter interesi

-  CV ne gjuhen shqipe.

Adresa: Rruga “Qemal Stafa”, p. 9 katësh, nr. 70, kati 2, “Pazari i Ri”, Tiranë.

Tel/Fax: 042 251911

Aplikimet pranohen deri më datë 17.02.2017. Vetëm aplikantët fitues nga seleksionimi i CV- ve, do të njoftohen për fazat e mëtejshme të konkurimit.

 

SHKK FED invest, institucion me aktivitet të suksesshëm 24 vjecar në financat rurale, shpall konkurimin për vend të lirë pune, në pozicionin:

 

“Analist i Riskut të Kredisë” në rrethin Lushnje

Pergjegjësitë dhe detyrat kryesore:

 1. Vlereson dosjet e kerkesave per kredi, referuar rregullave e procedurave te brendshme dhe te Bankes se Shqiperise.
 2. Ben verifikime te dokumentacionit te dosjeve  te kredive.
 3. Mbi bazen e vleresimeve te bera prezanton rekomandimin perkates ne komitetin e kredise.
 4. Përgatit raporte dhe informacione periodike për Sektorin  e Riskut, në lidhje me tregues të ndryshëm të riskut të kredisë.
 5. Ben verifikimet perkatese per objektin e kredise dhe gjendjen e klientit.

Kerkesat e Pozicionit te punes:

1.Te kete mbaruar Fakultetin e Ekonomise.

2.Te kete eksperience pune ne fushen e kredise. 

3.Te kete njohuri ne gjuhen angleze, te folur dhe te shkruar.

4.Te kete njohuri dhe t’i perdore  programet baze te punes ne kompjuter.

5.Te kete aftesi komunikuese si dhe te punes ne grup.

6. Te kete kryer kualifikime pasuniversitare ne fushen ekonomike (preferohet fusha e riskut)

Paga dhe kushtet e punës janë konkurruese.

Të interesuarit duhet të paraqesin, pranë SHKK FED invest, Sektori i Burimeve Njerëzore, në adresat e e-mailit: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.ose Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa., dokumentat e mëposhtme:

-  Kërkese për punësim.

-  CV ne gjuhen Shqipe.

Adresa: Rruga “Qemal Stafa”, p. 9 katësh, nr. 70, kati 2, “Pazari i Ri”, Tiranë.

Tel/Fax: 042 251911

Aplikimet pranohen deri më datë 17.02.2017. Vetëm aplikantët fitues nga seleksionimi i CV- ve, do të njoftohen për fazat e mëtejshme të konkurimit.

 

SHKK FED invest, institucion me aktivitet të suksesshëm 24 vjecar në financat rurale, shpall konkurimin për vend të lirë pune, në pozicionin:

 

“Oficer Kredie” për rrethin Përmet, Lushnje

 

Detyra:  Përgjegjës për ndjekjen dhe zgjerimin e shërbimeve financiare në zonat rurale, në degët e SHKK FED invest të rrethit përkatës.

Kriteret:

 1. Arsim i Lartë për Ekonomi.
 2. Eksperience profesionale mbi 3 vjet (përbën avantazh eksperienca në sistemin bankar ose te mikrokredise).
 3. Mosha deri 40 vjeç.
 4. Të jetë banues i rrethit për të cilin aplikon.
 5. Të njohë dhe t’i përdorë mirë programet bazë të punës në kompjuter.
 6. Të ketë aftësi të mira komunikuese, organizative dhe të punës në grup.
 7. Një gjuhë e huaj është avantazh.

Paga dhe kushtet e punës janë konkurruese.

Të interesuarit duhet të paraqesin, pranë SHKK FED invest, Sektori i Burimeve Njerëzore, në adresat e e-mailitKjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa. ose Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa., dokumentat e mëposhtme:

-  Kërkese për punësim.

-  CV ne gjuhen Shqipe.

Adresa: Rruga “Qemal Stafa”, p. 9 katësh, nr. 70, kati 2, “Pazari i Ri”, Tiranë.

Tel/Fax: 042 251911

Aplikimet pranohen deri më datë 11.02.2017. Vetëm aplikantët fitues nga seleksionimi i CV- ve, do të njoftohen për fazat e mëtejshme të konkurimit.

 

SHKK FED invest, institucion me aktivitet të suksesshëm 24 vjecar në financat rurale, shpall konkurimin për vend të lirë pune, në pozicionin:

 

“Oficer Kredie / Përgjegjës dege” për rrethin Gjirokaster

 

Detyra:  Përgjegjës për ndjekjen dhe zgjerimin e shërbimeve financiare në zonat rurale, në degët e SHKK FED invest të rrethit përkatës.

Kriteret:

 1. Arsim i Lartë për Ekonomi.
 2. Eksperience profesionale mbi 3 vjet (përbën avantazh eksperienca në sistemin bankar ose te mikrokredise)
 3. Mosha deri 40 vjeç.
 4. Të jetë banues i rrethit për të cilin aplikon.
 5. Të njohë dhe t’i përdorë mirë programet bazë të punës në kompjuter.
 6. Të ketë aftësi të mira komunikuese, organizative dhe të punës në grup.
 7. Një gjuhë e huaj është avantazh.
 8.  

Paga dhe kushtet e punës janë konkurruese.

Të interesuarit duhet të paraqesin, pranë SHKK FED invest, Sektori i Burimeve Njerëzore, në adresat e e-mailit: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.ose Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa., dokumentat e mëposhtme:

-  Kërkese për punësim.

-  CV ne gjuhen Shqipe.

Adresa: Rruga “Qemal Stafa”, p. 9 katësh, nr. 70, kati 2, “Pazari i Ri”, Tiranë.

Tel/Fax: 042 251911

Aplikimet pranohen deri më datë 11.02.2017. Vetëm aplikantët fitues nga seleksionimi i CV- ve, do të njoftohen për fazat e mëtejshme të konkurimit. 

Pozicionet e mëposhtme janë të mbyllura

SHKK FED invest institucion me aktivitet të suksesshëm 24 vjecar në financat rurale, shpall konkurimin për vend të lirë pune, në pozicionin:

 

Specialist Kredie Agri

në Drejtorinë Qendrore

Pergjegjesite dhe Detyrat:

Të mundësojë rritjen e produkteve dhe sherbimeve te FED Invest, ne  sektorin e Bujqesise, duke mbeshtetur zhvillimin e mjeteve te vlerësimit të klientit agro, nepermjet:

· Shperndarjes se njohurive bujqësore, per stafin e degeve.

· Identifikimit te mundësive të tregut.

· Mbeshtetjes per zhvillimin e produkteve, skemave te financimit, etj.

· Trajnimit te stafit te degëve në rrjet.

Kriteret:

1.    Arsim i larte ne Ekonomi (preferohet ne Agro Ekonomi ose studime pasuniversitare ne fushen e AgroBiznesit).

2.    Eksperience ne fushen e kredidhenies, minimumi 5 vjet (preferohet ne fushen Agri)

3.    Perbejne avantazh eksperiencat e punes si:

         · Studiues, konsulent, ne sektorin bujqesor;  

         · Konsulent ose Menaxher Projektesh ne sektorin bujqesor;

         · Trajner ne sektorin bujqesor.

4.    Aftesi shume te mira komunikimi dhe organizimi.

5.    Aftesi Trajnimi.

6.    Aftesi shume te mira analitike dhe te punes ne grup.

7.    Njohuri shume te mira te gjuhes Angleze.

8.    Njohje shume te mire te programeve MS Office dhe Internetit.

Të interesuarit duhet të paraqesin, pranë SHKK FED invest, Sektori i Burimeve Njerëzore, në adresat e e-mailit: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.ose Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa., dokumentat e mëposhtme:

- CV ne gjuhen shqipe.

- Kërkese për punësim.

Adresa: Rruga “Qemal Stafa”, p. 9 katësh, nr. 70, kati 2, “Pazari i Ri”, Tiranë.

Tel/Fax: 042 251911

Aplikimet pranohen deri më datë 5.11.2016. Vetëm aplikantët fitues nga seleksionimi i CV-ve, do të njoftohen për fazat e mëtejshme të rekrutimit. 

 

SHKK FED invest (ish-Unioni Shqiptar Kursim Kredi), institucion me aktivitet të suksesshëm 24 vjecar në financat rurale, shpall konkurimin për vend të lirë pune, në pozicionin:

“Oficer Kredie”

për rrethin: Sarandë

Detyra:  Përgjegjës për ndjekjen dhe zgjerimin e shërbimeve financiare në zonat rurale, në degët e SHKK FED invest të rrethit përkatës.

Kriteret:

 1. Arsim i Lartë për Ekonomi.
 2. Eksperience profesionale mbi 3 vjet (përbën avantazh eksperienca në sistemin bankar ose te mikrokredise).
 3. Mosha deri 40 vjeç.
 4. Të jetë banues i rrethit për të cilin aplikon.
 5. Të njohë dhe t’i përdorë mirë programet bazë të punës në kompjuter.
 6. Të ketë aftësi të mira komunikuese, organizative dhe të punës në grup.
 7. Një gjuhë e huaj është avantazh.

Paga dhe kushtet e punës janë konkurruese.

Të interesuarit duhet të paraqesin, pranë SHKK FED invest, Sektori i Burimeve Njerëzore, në adresat e e-mailit: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.ose Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa., dokumentat e mëposhtme:

-  CV ne gjuhen Shqipe.

-  Kërkese për punësim.

Adresa: Rruga “Qemal Stafa”, p. 9 katësh, nr. 70, kati 2, “Pazari i Ri”, Tiranë.

Tel/Fax: 042 251911

Aplikimet pranohen deri më datë 06.11.2016. Vetëm aplikantët fitues nga seleksionimi i CV- ve, do të njoftohen për fazat e mëtejshme të konkurimit.

 

SHKK FED invest (ish-Unioni Shqiptar Kursim Kredi), institucion me aktivitet të suksesshëm 24 vjecar në financat rurale, shpall konkurimin për vend të lirë pune, në pozicionin:

“Oficer Kredie”

për rrethet: Durrës, Shkodër, Elbasan, Lezhë

Detyra:  Përgjegjës për ndjekjen dhe zgjerimin e shërbimeve financiare në zonat rurale, në degët e SHKK FED invest të rrethit përkatës.

Kriteret:

 1. Arsim i Lartë për Ekonomi.
 2. Eksperience profesionale mbi 3 vjet (përbën avantazh eksperienca në sistemin bankar ose te mikrokredise).
 3. Mosha deri 40 vjeç.
 4. Të jetë banues i rrethit për të cilin aplikon.
 5. Të njohë dhe t’i përdorë mirë programet bazë të punës në kompjuter.
 6. Të ketë aftësi të mira komunikuese, organizative dhe të punës në grup.
 7. Një gjuhë e huaj është avantazh.

Paga dhe kushtet e punës janë konkurruese.

Të interesuarit duhet të paraqesin, pranë SHKK FED invest, Sektori i Burimeve Njerëzore, në adresat e e-mailit: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.ose Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa., dokumentat e mëposhtme:

-  Kërkese për punësim.

-  CV ne gjuhen Shqipe.

Adresa: Rruga “Qemal Stafa”, p. 9 katësh, nr. 70, kati 2, “Pazari i Ri”, Tiranë.

Tel/Fax: 042 251911

Aplikimet pranohen deri më datë 26.10.2016. Vetëm aplikantët fitues nga seleksionimi i CV- ve, do të njoftohen për fazat e mëtejshme të konkurimit.

 

SHKK FED invest institucion me aktivitet të suksesshëm 24 vjecar në financat rurale, shpall konkurimin për vend të lirë pune, në pozicionin:

“Specialist kredie SME”

për rrethet: Lushnje, Korçë, Elbasan, Tiranë, Berat, Fier dhe Vlorë

Detyrat kryesore:

 1. Identifikon dhe interviston huakerkuesin.
 2. Pergatit dosjet e kerkesave per kredi SME.
 3. Ndjek, kontrollon dhe informon per kredite SME te dhena deri ne shlyerjen perfundimtare te tyre.

Kriteret:

 1. Arsim i Lartë për Ekonomi.
 2. Eksperience profesionale mbi 3 vjet (përbën avantazh eksperienca në sistemin bankar ose te mikrokredise).
 3. Mosha deri 40 vjeç.
 4. Te njohe shume mire gjuhen angleze, te folur dhe te shkruar.
 5. Të njohë dhe t’i përdorë mirë programet bazë të punës në kompjuter.
 6. Të ketë aftësi të mira komunikuese, organizative dhe të punës në grup.
 7. Të jetë banues i rrethit për të cilin aplikon.

Paga dhe kushtet e punës janë konkurruese.

Të interesuarit duhet të paraqesin, pranë SHKK FED invest, Sektori i Burimeve Njerëzore, në adresat e e-mailit: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.ose Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa., dokumentat e mëposhtme:

-  Kërkese për punësim.

-  CV (personi i interesuar duhet të shenoj edhe një numër telefoni kontakti).

Adresa: Rruga “Qemal Stafa”, p. 9 katësh, nr. 70, kati 2, “Pazari i Ri”, Tiranë.

Tel/Fax: 042 251911

Aplikimet pranohen deri më datë 05.10.2016. Vetëm aplikantët fitues nga seleksionimi i CV- ve, do të njoftohen për fazat e mëtejshme të konkurimit.

 

SHKK FED invest (ish-Unioni Shqiptar Kursim Kredi), institucion me aktivitet të suksesshëm 24 vjecar në financat rurale, shpall konkurimin për vend të lirë pune, në pozicionin:

“Oficer Kredie”

për rrethin: Lezhë

Detyra:  Përgjegjës për ndjekjen dhe zgjerimin e shërbimeve financiare në zonat rurale, në degët e SHKK FED invest të rrethit përkatës.

Kriteret:

 1. Arsim i Lartë për Ekonomi.
 2. Eksperience profesionale mbi 3 vjet (përbën avantazh eksperienca në fushën e kredisë ne sistemin bankar ose institucione te ngjashme).
 3. Mosha deri 40 vjeç.
 4. Të jetë banues i rrethit për të cilin aplikon.
 5. Të njohë dhe t’i përdorë mirë programet bazë të punës në kompjuter.
 6. Të ketë aftësi të mira komunikuese, organizative dhe të punës në grup.
 7. Një gjuhë e huaj është avantazh.

Paga dhe kushtet e punës janë konkurruese.

Të interesuarit duhet të paraqesin, pranë SHKK FED invest, Sektori i Burimeve Njerëzore, në adresat e e-mailit: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.ose Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa., dokumentat e mëposhtme:

-  Leter interesi

-  CV ne gjuhen shqipe.

Adresa: Rruga “Qemal Stafa”, p. 9 katësh, nr. 70, kati 2, “Pazari i Ri”, Tiranë.

Tel/Fax: 042 251911

Aplikimet pranohen deri më datë 23.09.2016. Vetëm aplikantët fitues nga seleksionimi i CV- ve, do të njoftohen për fazat e mëtejshme të konkurimit.

 

 

SHKK FED invest (ish-Unioni Shqiptar Kursim Kredi), institucion me aktivitet të suksesshëm 24 vjecar në financat rurale, shpall konkurimin për vend të lirë pune, në pozicionin:

“Oficer Kredie”

për rrethin: Berat

Detyra:  Përgjegjës për ndjekjen dhe zgjerimin e shërbimeve financiare në zonat rurale, në degët e SHKK FED invest të rrethit përkatës.

Kriteret:

 1. Arsim i Lartë për Ekonomi.
 2. Eksperience profesionale mbi 3 vjet (përbën avantazh eksperienca në fushën e kredisë ne sistemin bankar ose insititucione te ngjashme).
 3. Mosha deri 40 vjeç.
 4. Të jetë banues i rrethit për të cilin aplikon.
 5. Të njohë dhe t’i përdorë mirë programet bazë të punës në kompjuter.
 6. Të ketë aftësi të mira komunikuese, organizative dhe të punës në grup.
 7. Një gjuhë e huaj është avantazh.

Paga dhe kushtet e punës janë konkurruese.

Të interesuarit duhet të paraqesin, pranë SHKK FED invest, Sektori i Burimeve Njerëzore, në adresat e e-mailit: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.ose Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa., dokumentat e mëposhtme:

-  Leter interesi

-  CV ne gjuhen shqipe.

Adresa: Rruga “Qemal Stafa”, p. 9 katësh, nr. 70, kati 2, “Pazari i Ri”, Tiranë.

Tel/Fax: 042 251911

Aplikimet pranohen deri më datë 23.09.2016. Vetëm aplikantët fitues nga seleksionimi i CV- ve, do të njoftohen për fazat e mëtejshme të konkurimit.

 

 

SHKK FED invest (ish-Unioni Shqiptar Kursim Kredi), institucion me aktivitet të suksesshëm 24 vjecar në financat rurale, shpall konkurimin për vend të lirë pune, në pozicionin:

“Oficer Kredie”

për rrethin: Lushnje

Detyra:  Përgjegjës për ndjekjen dhe zgjerimin e shërbimeve financiare në zonat rurale, në degët e SHKK FED invest të rrethit përkatës.

Kriteret:

 1. Arsim i Lartë për Ekonomi.
 2. Eksperience profesionale mbi 3 vjet (përbën avantazh eksperienca në fushën e kredisë).
 3. Mosha deri 40 vjeç.
 4. Të jetë banues i rrethit për të cilin aplikon.
 5. Të njohë dhe t’i përdorë mirë programet bazë të punës në kompjuter.
 6. Të ketë aftësi të mira komunikuese, organizative dhe të punës në grup.
 7. Një gjuhë e huaj është avantazh.

Paga dhe kushtet e punës janë konkurruese.

Të interesuarit duhet të paraqesin, pranë SHKK FED invest, Sektori i Burimeve Njerëzore, në adresat e e-mailit: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.ose Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa., dokumentat e mëposhtme:

-  Leter interesi

-  CV ne gjuhen shqipe.

Adresa: Rruga “Qemal Stafa”, p. 9 katësh, nr. 70, kati 2, “Pazari i Ri”, Tiranë.

Tel/Fax: 042 251911

Aplikimet pranohen deri më datë 23.09.2016. Vetëm aplikantët fitues nga seleksionimi i CV- ve, do të njoftohen për fazat e mëtejshme të konkurimit.

посмотрите комедии трейлеры в хорошем качестве
последние и лучшие новости искусства в мире